കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പാരഡി /വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ. Show all posts
Showing posts with label പാരഡി /വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ. Show all posts

Tuesday, 13 December 2016

പാരഡി /വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ

വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ ...!
വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടിയെ    
സത്യത്തിൽ വോട്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞീലാ 
തലയെടുക്കുന്നോരെ തലവനാക്കും പാർട്ടി 
വെറുമൊരു പാർട്ടിയല്ലിവരൊരു തോട്ടി 

പാർട്ടി ഒരു തോട്ടി കടിപിടി കൂട്ടി നടുറോട്ടിൽ  
അടിപിടി കൂട്ടി ഭരിക്കും 
രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി 

ഹൃദയൻ പതയ്ക്കുന്ന വാഗ്ദാനംനൽകി 
വോട്ടറെ ചാക്കിടും രാഷ്ട്രിയപാർട്ടി
ആശയസമരങ്ങൾ നിറവേറ്റാതായപ്പോൾ
കോഴയും കൊള്ളേം നടത്തുന്ന വീരാ ...
താരവേഷത്തിലും ഭരണം കയ്യാളുന്നോർ 
ഊരീന്നു വേരറ്റു പോയൊരു പാർട്ടി
ഒന്നും അറിയാത്ത നാട്യഭാവത്തിലും 
എല്ലാം കൈക്കുള്ളിലാക്കുന്ന നേതാക്കൾ 
[ പാർട്ടി ]
കരളിൽ തലോടുന്ന സുന്ദരിയെപ്പോലെ 
കോൾമയിർ കൊണ്ടു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി 
വ്യത്യസ്തമായൊരു പാർട്ടിയെ നാട്ടിൽ 
സത്യത്തിൽ വോട്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ 
കായലും ബാറും വിറ്റു തുലയ്ക്കുന്ന 
മന്ത്രിപ്രഭൂക്കളെ നിങ്ങൾക്കഭിവാദ്യം 
ലോകർക്ക് വാഗ്ദാന പെരുമഴകൾ വിതറി 
നിർവീര്യമാക്കുന്ന രാഷ്ട്രിയ തന്ത്രം ......!!
പാർട്ടി ഒരു തോട്ടി കടിപിടി കൂട്ടി നടുറോട്ടിൽ  
നമ്മുടെ പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി 
[ ദേവൻ തറപ്പിൽ ]
-----------------------------

Wednesday, 20 April 2016

പാരഡി /വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ

വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ ...!
വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടിയെ    
സത്യത്തിൽ വോട്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞീലാ 
തലയെടുക്കുന്നോരെ തലവനാക്കും പാർട്ടി 
വെറുമൊരു പാർട്ടിയല്ലിവരൊരു തോട്ടി 

പാർട്ടി ഒരു തോട്ടി കടിപിടി കൂട്ടി നടുറോട്ടിൽ  
അടിപിടി കൂട്ടി ഭരിക്കും 
രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി 

ഹൃദയൻ പതയ്ക്കുന്ന വാഗ്ദാനംനൽകി 
വോട്ടറെ ചാക്കിടും രാഷ്ട്രിയപാർട്ടി
ആശയസമരങ്ങൾ നിറവേറ്റാതായപ്പോൾ
കോഴയും കൊള്ളേം നടത്തുന്ന വീരാ ...
താരവേഷത്തിലും ഭരണം കയ്യാളുന്നോർ 
ഊരീന്നു വേരറ്റു പോയൊരു പാർട്ടി
ഒന്നും അറിയാത്ത നാട്യഭാവത്തിലും 
എല്ലാം കൈക്കുള്ളിലാക്കുന്ന നേതാക്കൾ 
[ പാർട്ടി ]
കരളിൽ തലോടുന്ന സുന്ദരിയെപ്പോലെ 
കോൾമയിർ കൊണ്ടു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി 
വ്യത്യസ്തമായൊരു പാർട്ടിയെ നാട്ടിൽ 
സത്യത്തിൽ വോട്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ 
കായലും ബാറും വിറ്റു തുലയ്ക്കുന്ന 
മന്ത്രിപ്രഭൂക്കളെ നിങ്ങൾക്കഭിവാദ്യം 
ലോകർക്ക് വാഗ്ദാന പെരുമഴകൾ വിതറി 
നിർവീര്യമാക്കുന്ന രാഷ്ട്രിയ തന്ത്രം ......!!
പാർട്ടി ഒരു തോട്ടി കടിപിടി കൂട്ടി നടുറോട്ടിൽ  
നമ്മുടെ പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടി 
[ ദേവൻ തറപ്പിൽ ]
-----------------------------