കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പുഞ്ചിരി. Show all posts
Showing posts with label പുഞ്ചിരി. Show all posts

Tuesday, 17 November 2015

പുഞ്ചിരി

പുഞ്ചിരിയില്‍ പുതുമണവാട്ടി 
ചന്തത്തില്‍ താമര വിരിയും 
ചെന്താമരവീണയിലഖിലം 
തെളിയുന്നതിനെന്തു രഹസ്യം ?

Thursday, 13 August 2015

പുഞ്ചിരി

സന്ധ്യയിൽ ചെമ്പക പൂപോലധരം 
ചന്ദനത്തേരിൽ കുളിച്ചപോൾ നീ ,
മങ്ങാതിരിക്കട്ടെ നിന്നഴകെന്നും 
മായാതിരിക്കണം പുഞ്ചിരിയും !