കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പുലരി..!. Show all posts
Showing posts with label പുലരി..!. Show all posts

Monday, 8 December 2014

പുലരി..!

പുലരിവന്നെത്തുമ്പോൾ
പുണരുവാൻ നിശ്വാസ -
പ്രണയത്തിൻ താളത്തിലു -
മമൃതം  പതിക്കട്ടെ ...!!