കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പൂമൊട്ടു. Show all posts
Showing posts with label പൂമൊട്ടു. Show all posts

Friday, 26 December 2014

പൂമൊട്ടു

പൂമൊട്ടു !!
വരും ജന്മം പൂമൊട്ടായ് നീ ജനിച്ചാലും
വിടരാത്ത പൂമൊട്ടതാർക്കു വേണം
വിടരുകിൽ പൂമൊട്ടിൻ ഭംഗിയേറെ -
യടരുകിൽ അരുമെയെന്നാരു ചൊല്ലും !!  


Saturday, 23 August 2014

പൂമൊട്ടു

കൂമ്പിത്തളിർത്തൊരു പൂമൊട്ടു നീ ,
കാലം വിരിച്ചൊരു പൂമെത്തയിൽ 
വാടാതെ നിന്നിലെ പുഞ്ചിരിപ്പൂക്കൾ 
കാണുവാൻ മോഹമീ വാനത്തിനും !!