കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പ്രണയകനലിൽ. Show all posts
Showing posts with label പ്രണയകനലിൽ. Show all posts

Tuesday, 13 December 2016

പ്രണയകനലിൽ

മന്ദഹാസം പൊഴിച്ച് തുള്ളിയായ് 
പ്രണയനാഥേ പവിഴധരവും
ജീവനാളത്തിൽ ചേർന്നലിഞ്ഞു പോയ്‌ 
പ്രാണനാഥേ നിൻ സ്പന്ദനം 
വന്നു നീയൊരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ 
തന്നു പോയതുമോര്‍മ്മകള്‍
കൊള്ളിമീന്‍പോല്‍ മിന്നല്‍പിണറുകള്‍
ഉള്ളിലങ്ങനെ പൊള്ളുന്നു.....
വീണക്കമ്പികൾ മീട്ടി നീയെന്റെ 
ഗാനബിന്ദു പൊഴിച്ചില്ലേ ..?
എന്തിനാണിത്ര മൗനമാർന്നൊരു   
ശോകപൂർണ്ണമാം പൊയ്മുഖം ..!
സന്താപിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചതെന്തെന്നു 
ചൊല്ലിടമോയെൻ നായികേ ...?
കൊള്ളിമീൻ കണക്കസുരതാണ്ഡവാ 
നൃത്തമാടിയതെന്തിനു ....?
കേണുവീണില്ലേ പ്രണനായികെ 
നിന്റെ മുന്നിലും ഞാനപ്പോൾ 
പുഷ്പമാലകൾ കോർത്തമാതിരി 
മുത്തമിട്ടു നമിച്ചിടാം ...!
മിഥ്യായയൊരു മർത്ത്യധാരണ 
വച്ചുസാഹസം കാട്ടല്ലെ ...
അടർന്നു വീണതാമശ്രുബിന്ദുക്കൾ 
പ്രണയകനലിൽ തിളയ്ക്കുന്നു 
[ ദേവൻ തറപ്പിൽ ]

പ്രണയകനലിൽ

മന്ദഹാസം പൊഴിച്ച് തുള്ളിയായ് 
പ്രണയനാഥേ പവിഴധരവും
ജീവനാളത്തിൽ ചേർന്നലിഞ്ഞു പോയ്‌ 
പ്രാണനാഥേ നിൻ സ്പന്ദനം 
വന്നു നീയൊരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ 
തന്നു പോയതുമോര്‍മ്മകള്‍
കൊള്ളിമീന്‍പോല്‍ മിന്നല്‍പിണറുകള്‍
ഉള്ളിലങ്ങനെ പൊള്ളുന്നു.....
വീണക്കമ്പികൾ മീട്ടി നീയെന്റെ 
ഗാനബിന്ദു പൊഴിച്ചില്ലേ ..?
എന്തിനാണിത്ര മൗനമാർന്നൊരു   
ശോകപൂർണ്ണമാം പൊയ്മുഖം ..!
സന്താപിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചതെന്തെന്നു 
ചൊല്ലിടമോയെൻ നായികേ ...?
കൊള്ളിമീൻ കണക്കസുരതാണ്ഡവാ 
നൃത്തമാടിയതെന്തിനു ....?
കേണുവീണില്ലേ പ്രണനായികെ 
നിന്റെ മുന്നിലും ഞാനപ്പോൾ 
പുഷ്പമാലകൾ കോർത്തമാതിരി 
മുത്തമിട്ടു നമിച്ചിടാം ...!
മിഥ്യായയൊരു മർത്ത്യധാരണ 
വച്ചുസാഹസം കാട്ടല്ലെ ...
അടർന്നു വീണതാമശ്രുബിന്ദുക്കൾ 
പ്രണയകനലിൽ തിളയ്ക്കുന്നു 
[ ദേവൻ തറപ്പിൽ ]