കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഫഖീര്‍ഗാന്ധി!!!. Show all posts
Showing posts with label ഫഖീര്‍ഗാന്ധി!!!. Show all posts

Thursday, 2 October 2014

ഫഖീര്‍ ഗാന്ധി!!!

devantharapil
അര്‍ദ്ധനഗ്നനൻ ഫഖീര്‍ ഗാന്ധി!!!                         
====ദേവൻ തറപ്പിൽ ====

അല്‍പ വസ്ത്രത്തില്‍ കണ്ടതും ഗാന്ധിയെ ,
ഉള്‍ഭയത്തോടെ ചോദിച്ചു കുട്ടിയും !

ബാപ്പുജിക്കെന്തേ കുപ്പായ മില്ലയോ ,
ഒന്നു ഞാന്‍ നാളെ കൊണ്ടെത്തരട്ടയോ ?

കുട്ടിചോദിച്ചമാത്രയിൽ ഗാന്ധിജി ,
പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുച്ചൊല്ലിയുമന്നേരം !

ഒന്നു പോരെന്റേ മോളെയെനിക്കിന്നു ,
രണ്ടും,നാലും മതിയാവതില്ലല്ലോ !

വേണംനാൽപതു കോടിക്കുപ്പായങ്ങള്‍ ,
വേണമത്രയും ഭാരതമക്കള്‍ക്കു !

അത്ഭുതം കൂറി കുട്ടിയുമന്നേരം ,
നിന്നൊരുനേരം ബാപ്പുജിചൊല്ലിയും !

കുപ്പായങ്ങള്‍ക്കുംവകയില്ലാത്താളുകള്‍ ,
ഒറ്റനേരത്തിൻ ഭക്ഷണത്തിന്നുമായ്‌ ,!

ഭിക്ഷകൊണ്ടു നടക്കുന്നകാണുമ്പോള്‍
അര്‍ദ്ധനഗ്നനാകാതെനിക്കാവുമോ ??

ഇന്നു ബാപ്പുജിഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ,
എന്തുചൊല്ലിടും ബാപ്പുജിയോടുനാം ?
-------------=================---------
ദേവന്‍ തറപ്പില്‍
------------------------
(ഒരിക്കല്‍ അര്‍ദ്ധ നഗ്നനായി ഗാന്ധിജിയെ 
കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തോടു
ചോദിച്ചു"ബാപ്പിജി"അങ്ങു എന്തുകൊണ്ടു 
കുപ്പായം ഇടാത്തത് ?അതു കവിതയില്‍ )

Thursday, 14 March 2013

ഫഖീര്‍ഗാന്ധി!!!

അര്‍ദ്ധനഗ്നൻ ഫഖീര്‍ഗാന്ധി!!!
====ദേവൻ തറപ്പിൽ ====

അല്‍പ വസ്ത്രത്തില്‍ കണ്ടതും ഗാന്ധിയെ ,
ഉള്‍ഭയത്തോടെ ചോദിച്ചു കുട്ടിയും !

ബാപ്പുജിക്കെന്തേ കുപ്പായ മില്ലയോ ,
ഒന്നു ഞാന്‍ നാളെ കൊണ്ടെത്തരട്ടയോ ?

കുട്ടിചോദിച്ചമാത്രയിൽ ഗാന്ധിജി ,
പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുച്ചൊല്ലിയുമന്നേരം !

ഒന്നു പോരെന്റേ മോളെയെനിക്കിന്നു ,
രണ്ടും,നാലും മതിയാവതില്ലല്ലോ !

വേണംനാൽപതു കോടിക്കുപ്പായങ്ങള്‍ ,
വേണമത്രയും ഭാരതമക്കള്‍ക്കു !

അത്ഭുതം കൂറി കുട്ടിയുമന്നേരം ,
നിന്നൊരുനേരം ബാപ്പുജിചൊല്ലിയും !

കുപ്പായങ്ങള്‍ക്കുംവകയില്ലാത്താളുകള്‍ ,
ഒറ്റനേരത്തിൻ ഭക്ഷണത്തിന്നുമായ്‌ ,!

ഭിക്ഷകൊണ്ടു നടക്കുന്നകാണുമ്പോള്‍
അര്‍ദ്ധനഗ്നനാകാതെനിക്കാവുമോ ??

ഇന്നു ഗാന്ധിജിഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ,
എന്തുചൊല്ലിടും ബാപ്പുജിയോടുനാം ?
-------------=================---------
ദേവന്‍ തറപ്പില്‍
------------------------
(ഒരിക്കല്‍ അര്‍ദ്ധ നഗ്നനായി ഗാന്ധിജിയെ 
കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തോടു
ചോദിച്ചു"ബാപ്പിജി"അങ്ങു എന്തുകൊണ്ടു 
കുപ്പായം ഇടാത്തത് ?അതു കവിതയില്‍ )