കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ബഡ്ജെറ്റ്. Show all posts
Showing posts with label ബഡ്ജെറ്റ്. Show all posts

Friday, 8 August 2014

ബഡ്ജെറ്റ്

ബഡ്ജെറ്റ് !!!
--------
കുട്ടിമാമ .....................!,
കുട്ടിമാമ....,ബഡ്ജറ്റ് കേട്ടു 
പനിച്ചു കിടക്കണ്ട , വെറുതെ ,
പാതിരാവിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു 
കറങ്ങി നടക്കണ്ട ,നിങ്ങൾ ,
 കറങ്ങി നടക്കണ്ട ....!    (കുട്ടിമാമ)
ചക്കരച്ചുണ്ട്  നുണക്കണപോലെ ,
മധുരം കിട്ടില്ല ....,ബഡ്‌ജറ്റിൽ 
ചക്കഉലക്കയിടിത്തീ വീഴ്ത്തി ,
മിന്നലു  വന്നോളും ....നാട്ടിൽ ,
മിന്നലു  വന്നോളും..!    (കുട്ടിമാമ)
അക്കരപച്ചകണ്ടിട്ടിക്കര 
നിന്ന്  ചിരിക്കണ്ട ..., നിങ്ങടെ ,
മൂക്കിനു താഴെയുള്ളവയെല്ലാം ,
വിറ്റുതുലതുലചോളാം  ....,ഇന്നു ,
വിറ്റുതുലതുലചോളാം ...!    (കുട്ടിമാമ)
ഉറക്കമൊഴിച്ചു ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ 
കണ്ടുചിരിക്കണ്ട ..., നാട്ടിൽ ,
പ്രതിരോധങ്ങൾ,പൊതുമേഖലയും ,
തീറെഴുതീടുന്നു ,,,രാജ്യം ,
തീറെഴുതീടുന്നു ...!    (കുട്ടിമാമ)
ഐ ഐ ടിയൊന്നു തന്നു നമുക്ക് 
മുഖം മിനുക്കിപ്പോൾ ,
എയുംസെടുത്തു കൊടുത്തു ചിർലക്കു ,
കൈയ്യടി വാങ്ങുന്നു .....,ഇവർ ,
കൈയ്യടി വാങ്ങുന്നു ...!    (കുട്ടിമാമ)
വോട്ടു കൊടുത്തു റെയിൽവേ വിൽക്കാൻ ,
ലൈസെൻസെകിയൊരെ ..നിങ്ങൾ ,
വോട്ടർമാരെ കൂട്ടിലടക്കാൻ ,
താക്കോൽ നല്കീല്ലേ ,നിങ്ങൾ 
താക്കോൽ നല്കീല്ലേ ...!    (കുട്ടിമാമ)
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ  ചീറിപ്പായാൻ 
പൂക്കൾ വിരിക്കുന്നു ..അതിൽ ,
കോടികൾ കൊയ്യാൻ കോർപ്രേറ്റുകളെ ,
മാടിവിളിക്കുന്നു .....,രാജ്യം ,
മാടിവിളിക്കുന്നു,....!    (കുട്ടിമാമ)
ഓഫിസിലെത്തീട്ടെന്നെക്കാണാൻ ,
നേരം കളയണ്ട ,....എം പിമാർ ,
ഞാൻ നടക്കണ പുറകെ  വന്നു ,
വഴിയും തടയണ്ട ..വെറുതെ ,
വഴിയും തടയണ്ട ...!    (കുട്ടിമാമ)
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )10/07/14,

Thursday, 10 July 2014

ബഡ്ജെറ്റ്

ബഡ്ജെറ്റ് !!!
--------
കുട്ടിമാമ .....................!,
കുട്ടിമാമ....,ബഡ്ജറ്റ് കേട്ടു 
പനിച്ചു കിടക്കണ്ട , വെറുതെ ,
പാതിരാവിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു 
കറങ്ങി നടക്കണ്ട ,നിങ്ങൾ ,
 കറങ്ങി നടക്കണ്ട ....!    (കുട്ടിമാമ)
ചക്കരച്ചുണ്ട്  നുണക്കണപോലെ ,
മധുരം കിട്ടില്ല ....,ബഡ്‌ജറ്റിൽ 
ചക്കഉലക്കയിടിത്തീ വീഴ്ത്തി ,
മിന്നലു  വന്നോളും ....നാട്ടിൽ ,
മിന്നലു  വന്നോളും..!    (കുട്ടിമാമ)
അക്കരപച്ചകണ്ടിട്ടിക്കര 
നിന്ന്  ചിരിക്കണ്ട ..., നിങ്ങടെ ,
മൂക്കിനു താഴെയുള്ളവയെല്ലാം ,
വിറ്റുതുലതുലചോളാം  ....,ഇന്നു ,
വിറ്റുതുലതുലചോളാം ...!    (കുട്ടിമാമ)
ഉറക്കമൊഴിച്ചു ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ 
കണ്ടുചിരിക്കണ്ട ..., നാട്ടിൽ ,
പ്രതിരോധങ്ങൾ,പൊതുമേഖലയും ,
തീറെഴുതീടുന്നു ,,,രാജ്യം ,
തീറെഴുതീടുന്നു ...!    (കുട്ടിമാമ)
ഐ ഐ ടിയൊന്നു തന്നു നമുക്ക് 
മുഖം മിനുക്കിപ്പോൾ ,
എയുംസെടുത്തു കൊടുത്തു ചിർലക്കു ,
കൈയ്യടി വാങ്ങുന്നു .....,ഇവർ ,
കൈയ്യടി വാങ്ങുന്നു ...!    (കുട്ടിമാമ)
വോട്ടു കൊടുത്തു റെയിൽവേ വിൽക്കാൻ ,
ലൈസെൻസെകിയൊരെ ..നിങ്ങൾ ,
വോട്ടർമാരെ കൂട്ടിലടക്കാൻ ,
താക്കോൽ നല്കീല്ലേ ,നിങ്ങൾ 
താക്കോൽ നല്കീല്ലേ ...!    (കുട്ടിമാമ)
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ  ചീറിപ്പായാൻ 
പൂക്കൾ വിരിക്കുന്നു ..അതിൽ ,
കോടികൾ കൊയ്യാൻ കോർപ്രേറ്റുകളെ ,
മാടിവിളിക്കുന്നു .....,രാജ്യം ,
മാടിവിളിക്കുന്നു,....!    (കുട്ടിമാമ)
ഓഫിസിലെത്തീട്ടെന്നെക്കാണാൻ ,
നേരം കളയണ്ട ,....എം പിമാർ ,
ഞാൻ നടക്കണ പുറകെ  വന്നു ,
വഴിയും തടയണ്ട ..വെറുതെ ,
വഴിയും തടയണ്ട ...!    (കുട്ടിമാമ)
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )10/07/14,