കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ബാറുകൾ. Show all posts
Showing posts with label ബാറുകൾ. Show all posts

Thursday, 25 September 2014

ബാറുകൾ

ബാറു വന്നാൽ ബാഷ്പം വീഴും 
വീട് കുട്ടിച്ചോറുമാകും ,
നാട്ടിലെന്നും കൂട്ടമായി 
സംഘർഷങ്ങളേറിവരും .
വേണ്ടവേണ്ടനമുക്കിനി 
നാട്ടിലൊരു ബാറുംവേണ്ട 
പൂട്ടിടേണം  പൂട്ടിടേണം     
ബാറുമൊത്തം പൂട്ടിടേണം 

Thursday, 21 August 2014

ബാറുകൾ

ബാറുകളല്ലനാടിൻ സമ്പത്ത് ,   
സാമൂഹ്യ നന്മാകളാവണോന്നു 
ഇച്ഹിച്ചു പട പൊരുതി സുധീരം -
നേടീത് കേരള നാടിൻ വിജയം