കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label മലയാളം !!. Show all posts
Showing posts with label മലയാളം !!. Show all posts

Wednesday, 19 August 2015

മലയാളം !!

മലയാളം !!
=====
കേരളഭരണക്കാർ കേൾക്കുമാറാകണം
മലയാള പഠനം ഒന്നാമതാക്കണം
കോടതി ഭാഷയും മലയാളമാക്കണം 
കുന്നു നിരത്തുന്ന പതിവു നിർത്തീടണം
കായൽ നിരത്തിയാൽ കേരം മരിച്ചിടും
കേരം മരിക്കാതെ മാമരം തീർക്കണം
മാമാരമുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളമുണ്ടല്ലോ
മലയാളം നിർബ്ബന്ധഭാഷയാക്കീടണം
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )

Tuesday, 19 August 2014

മലയാളം !!

മലയാളം !!
=====
കേരളഭരണക്കാർ കേൾക്കുമാറാകണം 
മലയാള പഠനം ഒന്നാമതാക്കണം 
കോടതി ഭാഷയും മലയാളമാക്കണം 
കുന്നു നിരത്തുന്ന പതിവു നിർത്തീടണം  

കായൽ നിരത്തിയാൽ കേരം മരിച്ചിടും 
കേരം മരിക്കാതെ മാമരം തീർക്കണം 
മാമാരമുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളമുണ്ടല്ലോ 
മലയാളം നിർബ്ബന്ധഭാഷയാക്കീടണം 
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )