കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label മുത്തേ.!!. Show all posts
Showing posts with label മുത്തേ.!!. Show all posts

Saturday, 30 August 2014

മുത്തേ.!!

മുത്തേ.!! എന്തേ പിണങ്ങി നീ,പെണ്ണേ , ഇന്നെന്തിനാണിന്നീ പിണക്കം !
കുഞ്ഞു മനസ്സല്ലെ ,നിന്റെയി , കുഞ്ഞിക്കവിതകൾ കേൾക്കാം
ഒന്ന് പിടഞ്ഞെന്മനവും ,പിന്നെ - ക്കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വീണോ ..?
ഒന്നും പറയാതെ പോകാൻ നിന- ക്കെന്താണതിന്നു തിടുക്കം ....,
ഒന്നൂചിരിക്കണം മുത്തേ....നീയു - മെങ്ങും പിണങ്ങിപ്പോകല്ലേ ?

മുത്തേ.!!

മുത്തേ.!!
എന്തേ പിണങ്ങി നീ,പെണ്ണേ ,
ഇന്നെന്തിനാണിന്നീ പിണക്കം !
കുഞ്ഞു മനസ്സല്ലെ ,നിന്റെയി  ,
കുഞ്ഞിക്കവിതകൾ കേൾക്കാം 
ഒന്ന് പിടഞ്ഞെന്മനവും ,പിന്നെ -
ക്കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വീണോ ..?
ഒന്നും പറയാതെ പോകാൻ നിന-
ക്കെന്താണതിന്നു തിടുക്കം ....,
ഒന്നൂചിരിക്കണം മുത്തേ....നീയു -
മെങ്ങും പിണങ്ങിപ്പോകല്ലേ ?