കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ലോക പരിസ്തി ദിനം !!. Show all posts
Showing posts with label ലോക പരിസ്തി ദിനം !!. Show all posts

Friday, 5 June 2015

ലോക പരിസ്തി ദിനം !!

ലോക പരിസ്തി ദിനം !!
         --------****--------
ആഹാരമേറെ ദുർവ്യയം ചെയ്യുമ്പോൾ ,
പട്ടിണികൊണ്ട് മരിക്കും ജനം !
നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാഴാക്കും ഭക്ഷണം 
ഗ്രാമ തീരങ്ങൾ വിഷംവിതക്കും !
വനമേഖലകളിൽ കൊടിയനാശത്തിൽ ,

പരിതസ്ഥികളിൽ ദുർഗന്ധമാക്കി ,
ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ തള്ളും വാതകങ്ങൾ
പരിതാപമായി മരിക്കും ഭൂമി !
ജൈവ കൃഷികൾ പ്രാധാന്യമേകിയും   ,
മാലിന്യമൊക്കെയും സംസ്കരിക്കാം ,
അടുക്കളത്തോട്ടം ഏറെഉണ്ടാക്കിടാം ,
ജലാശയമേറെ തടുത്തു നിർത്താം !
ആഗോളചിന്തയിൽ മലകൾ നികത്തി
അപ്രത്യക്ഷമായി കുളിർക്കാറ്റുകൾ ,
വംശനാശത്തിലും തവളയും,മീനുകൾ ,
ജലത്തിലും ചത്തു പൊങ്ങുമെന്നും !
വർജിക്കണം നാം അഴുകാത്തമാലിന്യം ,
വർജിക്കു പ്ളാസ്റ്റിക്കു കൂടൊക്കെയും ,
മുറ്റങ്ങൾ പണ്ടാത്തെപ്പോലാകണം ,
വെള്ളം ലഭിക്കട്ടേ ഭൂമിക്കെന്നും !
മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചീടുവാനായ് നാം
വിടിന്റെ മുകളിലും ശേഖരിക്കാം ,
മഴവെള്ളം പോകാതിരിക്കുവാനായ് ,
കിടങ്ങുകൾ കയ്യാല കെട്ടിടേണം !
ആഗോളം തലയിൽ പിടച്ചവന്മാരെ
ആശ്രയം ഭൂമിയെന്നോർത്തിടേണം
ആശവെച്ചീടുകിൽ ഭുമിയിൽ നമ്മൾ
ആശിച്ചതൊക്കെ ലഭിക്കുകില്ലോ !
പച്ചപ്പരപ്പുകളൊക്കെളഞ്ഞീടിൽ ,
വറ്റി വരണ്ടിടും ഭുമി ദേവി ,
പാരിസ്ഥിതികളെ കൊലചെയ്യുന്നോർ നാം
പാരിടത്തിൽ വീണു തേങ്ങിടുമേ !
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!05/06/2013
----------

Wednesday, 5 June 2013

ലോക പരിസ്തി ദിനം !!
ലോക പരിസ്തി ദിനം !!
--------****--------
ആഹാരമേറെ ദുർവ്യയം ചെയ്യുമ്പോൾ ,
പട്ടിണികൊണ്ട് മരിക്കും ജനം !
നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാഴാക്കും ഭക്ഷണം
ഗ്രാമ തീരങ്ങളിൽ വിഷംവിതക്കും !
വനമേഖലകളിൽ കൊടിയനാശം ,
ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ പുറന്തള്ളുംവാതകം ,
പരിതസ്തികളിൽ ദുർഗന്ധമാക്കി ,
പരിതാപമാക്കിമരിക്കും ഭൂമി !
ജൈവ കൃഷികൾക്കു പ്രാധാന്യമേകിയും ,
മാലിന്യമൊക്കെയും സംസ്കരിക്കാം ,
അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ ഏറെഉണ്ടാക്കിടാം ,
ജലാശയമേറെ തടുത്തു നിർത്താം !
ആഗോളചിന്തയിൽ മലനിരതീർക്കുമ്പോൾ ,
അപ്രത്യക്ഷമായിടും കുളിർക്കാറ്റുകൾ ,
വംശനാശത്തിലും തവളയും,മീനുകൾ ,
ജലാശത്തിൽ ചത്തു പൊങ്ങുമെന്നും !
വർജിക്കണം നാം അഴുകാത്തമാലിന്യം ,
വർജിക്കു പ്ളാസ്റിക്ക് കൂടൊക്കെയും ,
മുറ്റങ്ങൾ പണ്ടാത്തെപ്പോലാകണം ,
വെള്ളം ലഭിക്കട്ടേ ഭൂമിക്കെന്നും !
മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചീടുവാനായ് ,
വിടിന്റെ മുകളിലും ശേഖരിക്കാം ,
മഴവെള്ളം പോകാതിരിക്കുവാനായ് ,
കിടങ്ങുകൾ കയ്യാല കെട്ടിടേണം !
ആഗോളം തലയിൽ പിടച്ചവരെ ,
ആശ്രയം ഭൂമിയാനെന്നോർക്കണം ,
ആശവെച്ചീടുകിൽ ഭുമിയിൽ നാം
ആശിച്ചതൊക്കെ ലഭിക്കുകില്ലോ !
പച്ചപ്പരപ്പുകളൊക്കെളഞ്ഞീടിൽ ,
വറ്റി വരണ്ടിടും ഭുമി ദേവി ,
പാരിസ്ഥിതികളെ കൊലചെയ്യുന്നോർ ,
പാരിടത്തിൽ വീണു തേങ്ങിടുമേ !
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!
----------