കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label വജ്രവാണി ..!. Show all posts
Showing posts with label വജ്രവാണി ..!. Show all posts

Wednesday, 22 October 2014

വജ്രവാണി ..!

വജ്രവാണി ..!
ആദിത്യ രശ്മികൾ പുല്കിലഭിച്ചോരു 
പൊന്നിൻ സരസ്വതി രാധാമണി .
മുഗ്ദ്ധമാം സംഗീത ചന്ദ്രികപ്പൂവോ നീ  
ഉഷസിന്റ രശ്മിതൻ പൂനിലാവൊ .
ചാരുത്വമേറും കളേബരത്തിൽ മുങ്ങി 
ചാലിച്ചു നൽകുന്നതക്ഷരലക്ഷ്മിയും .
സൂര്യപ്രകാശവും ചൊരിയുന്നു നിന്നിൽ 
സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രശോഭിച്ചിടും .
അക്ഷരംകൊണ്ടു നീയമ്മാനമാടുമ്പോൾ  
അഗ്നിവർണ്ണൻ തുണയേകിടുന്നു .
അഖിലാണ്ഡംനിറയുംനിൻ കീർത്തിയെന്നും 
അഖിലേശനെന്നും തുണയായിടും .
വജ്രങ്ങളാകട്ടെ നിന്നക്ഷരക്കൂട്ടു - 
വഹ്നിയിൽ സ്ഫുടമാക്കി നൽകു നീയും 
സരസ്വതിനിന്നിൽ താരുണ്യശക്തിയായ് 
സരളമാം കവിത പ്രളയമാക്കും . 
അരുണോദയത്തിലുമരുണിമയാകുവാ -
നനുമോദനങ്ങളിൽ ആശംസയും !!       
ദേവൻ തറപ്പിൽ 22/ 10/ 14, 


വജ്രവാണി ..!


വജ്രവാണി ..!
ആദിത്യ രശ്മികൾ പുല്കിലഭിച്ചോരു 
പൊന്നിൻ സരസ്വതി രാധാമണി .
മുഗ്ദ്ധമാം സംഗീത ചന്ദ്രികപ്പൂവോ നീ  
ഉഷസിന്റ രശ്മിതൻ പൂനിലാവൊ .
ചാരുത്വമേറും കളേബരത്തിൽ മുങ്ങി 
ചാലിച്ചു നൽകുന്നതക്ഷരലക്ഷ്മിയും .
സൂര്യപ്രകാശവും ചൊരിയുന്നു നിന്നിൽ 
സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രശോഭിച്ചിടും .
അക്ഷരംകൊണ്ടു നീയമ്മാനമാടുമ്പോൾ  
അഗ്നിവർണ്ണൻ തുണയേകിടുന്നു .
അഖിലാണ്ഡംനിറയുംനിൻ കീർത്തിയെന്നും 
അഖിലേശനെന്നും തുണയായിടും .
വജ്രങ്ങളാകട്ടെ നിന്നക്ഷരക്കൂട്ടു - 
വഹ്നിയിൽ സ്ഫുടമാക്കി നൽകു നീയും 
സരസ്വതിനിന്നിൽ താരുണ്യശക്തിയായ് 
സരളമാം കവിത പ്രളയമാക്കും . 
അരുണോദയത്തിലുമരുണിമയാകുവാ -
നനുമോദനങ്ങളിൽ ആശംസയും !!       
ദേവൻ തറപ്പിൽ 22/ 10/ 14,