കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ശിലകെട്ടി നീതിപീഠം !. Show all posts
Showing posts with label ശിലകെട്ടി നീതിപീഠം !. Show all posts

Wednesday, 19 August 2015

ശിലകെട്ടി നീതിപീഠം !

ശിലകെട്ടി നീതിപീഠം !
---------
കണ്ണുതുറക്കാത്ത കറുത്ത ശിലകെട്ടി
ന്യായം വില്ക്കുന്ന നീതി പീഠങ്ങൾ ,
ചോരയിൽ പോഴിയും നീർതുള്ളിയെത്രയോ
നീറിമരിക്കുന്നു തണലില്ലാതെ ,
ഇവിടെ നാമെത്ര ജീവന്റെ വിത്തുകൾ
ഇവിടെയൊടുങ്ങി മുളപ്പിച്ചതും ,
ഒരുപാടുജീവിതം കോർപ്രേറ്റുകൾക്ക്
വീതം വയ്ക്കുന്നോ നീതി പീഠം ,
മരവിച്ചമനമായി തള്ളുന്നതെത്രയോ
മാനവജീവച്ഹവങ്ങൾ ഭൂവിൽ ,
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )
12 Likes1 C

Tuesday, 19 August 2014

ശിലകെട്ടി നീതിപീഠം !

ശിലകെട്ടി നീതിപീഠം !
---------
കണ്ണുതുറക്കാത്ത കറുത്ത ശിലകെട്ടി 
ന്യായം വില്ക്കുന്ന നീതി പീഠങ്ങൾ ,

ചോരയിൽ പോഴുയും നീർതുള്ളിയെത്രയോ 
നീറിമരിക്കുന്നു  തണലില്ലാതെ ,

ഇവിടെ നാമെത്ര ജീവന്റെ വിത്തുകൾ 
ഇവിടെയൊടുങ്ങി മുളപ്പിച്ചതും ,

ഒരുപാടുജീവിതം കോർപ്രേറ്റുകൾക്ക് 
വീതം വയ്ക്കുന്നോ നീതി പീഠം ,

മരവിച്ചമാനമായി തള്ളുന്നതെത്രയോ 
മാനവജീവച്ഹവങ്ങൾ ഭൂവിൽ ,
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )