കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label സ്വപ്നം !. Show all posts
Showing posts with label സ്വപ്നം !. Show all posts

Sunday, 6 July 2014

സ്വപ്നം !

സ്വപ്നങ്ങളെന്നെന്നും ധന്യമാം ജീവിത 
വീഥിയിൽ പുഷ്പമായ് വിരിയിക്കണം !
നന്മകൾ വിരിയിക്കും സൂര്യതേജസ്സായ്  
ധന്യമായെന്നും നിറഞ്ഞു നിൽപ്പൂ 
നേരുന്നോരായിരം ജന്മദിനാശംസ -             

Monday, 12 May 2014

സ്വപ്നം !

സ്വപ്നം !
----------
ഒരു വട്ടം കൂടി നിന്നോർമ്മകൾ പെയ്യുന്ന 
മണിമുറ്റം പുൽകുവാൻ മോഹം !

മണിമുറ്റത്തൊരുകോണിൽ നിൽക്കുന്നചെമ്പക-
മരമൊന്നിളക്കുവാൻ മോഹം .!

ഇലകളും പൂക്കളും പൊഴിയുന്ന പൂമൊട്ടും 
നിൻ കൂന്തലിൽച്ചാർത്താൻ  മോഹം .!

അത് കണ്ടു നാണിച്ചു കാൽനഖം കൊണ്ടു നീ 
അവിടെല്ലാം ചിത്രം വരച്ചിടുമ്പോൾ .!

ഒരു സ്വപ്നത്തേരിൽ പറന്നു പുണർന്നെന്റെ 
ചിറകിലോതുക്കുവാൻ  മോഹം 
വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം.!
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )

Monday, 5 May 2014

സ്വപ്നം !

സ്വപ്നം !

----------
ഒരു വട്ടം കൂടി നിന്നോർമ്മകൾ പെയ്യുന്ന 
മണിമുറ്റം പുൽകുവാൻ മോഹം !

മണിമുറ്റത്തൊരുകോണിൽ നിൽക്കുന്നചെമ്പക-
മരമൊന്നിളക്കുവാൻ മോഹം .!

ഇലകളും പൂക്കളും പൊഴിയുന്ന പൂമൊട്ടും 
നിൻ കൂന്തലിൽച്ചാർത്താൻ  മോഹം .!

അത് കണ്ടു നാണിച്ചു കാൽനഖം കൊണ്ടു നീ 
അവിടെല്ലാം ചിത്രം വരച്ചിടുമ്പോൾ .!

ഒരു സ്വപ്നത്തേരിൽ പറന്നു പുണർന്നെന്റെ 
ചിറകിലോതുക്കുവാൻ  മോഹം 
വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം.!
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )