കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഹൃദയ ഗാനം. Show all posts
Showing posts with label ഹൃദയ ഗാനം. Show all posts

Tuesday, 30 September 2014

ഹൃദയ ഗാനം ,

ഒഴുകട്ടെ നിന്നിലെ പ്രണയ സരസിൽ ശ്രുതി മീട്ടും രാഗത്തിൻ ഹൃദയ ഗാനം , അതിലൂടെ ഞാനും ഒഴികിടാം നിന്നിൽ അലതല്ലിയെന്നും മലിഞ്ഞു ചേരാം !

ഹൃദയ ഗാനം ,