കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label .!!. Show all posts
Showing posts with label .!!. Show all posts

Sunday, 23 November 2014

മഹത്വം ,.!!

മഹത്വങ്ങളേറെ ഘോഷിച്ചിടുബോളും 
മഹാന്മാരായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലരും 
ലഭിക്കുന്നതിക്കെ മനോഹരം തന്നെ
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതധിമനോഹരം !!