കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ...!!. Show all posts
Showing posts with label ...!!. Show all posts

Wednesday, 29 July 2015

മിസ്സൈൽ മാൻ ....!!

സ്വപ്നം കാണാൻ വർണ്ണങ്ങൾ നല്കിയ 
ഭാരത പുത്രൻ സീമന്തരാജൻ 
അമ്മയെപ്പോലെ മനസ്സിലെന്നും 
ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചശാസ്ത്രജ്ഞൻ ,
രാമേശ്വരത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും 
ലോകപിതാവായ് മിസ്സൈൽ ഗുരു ,
ലോകം നമിക്കുമഭിനവഗാന്ധിയായ്‌  
സ്നേഹകണികകൾ ഹൃദയത്തിലും ,
ചെറുതിരിവെളിച്ചമായ് വിശ്വത്തിലും 
അറിവിന്റെയാഴങ്ങളരുവിതീർത്തു ,
തോരാത്ത കണ്ണീരിൽ വിടചൊല്ലിയോ 
സ്വപ്നത്തിന്നഗ്നിച്ചിറകു നല്കീം ,  
എളിമയിൽ ജ്ഞാനോപാസകരാജരാജൻ  
അലതല്ലിയിതളായ് വിരിച്ചു നീളേ ,
മറഞ്ഞല്ലോയാകാശ വീഥിയിലും 
മറയില്ലൊരിക്കലും ഭാരതദീപ്തി ,
ഭാരമാതാവിന്റാത്മാവായ്‌ നീയെന്നും 
ശോഭയാലെന്നും തിരി തെളിക്കും ,
മാധുര്യം വാക്കിലും നല്കിയെന്നും 
കാരുണ്യം ദർശനം രൂപത്തിലും ,
ലക്ഷോപക്ഷം രക്തഹാരം ജനം 
ശ്രദ്ധാജ്ഞലിയായ് നല്കുമിന്നു ,
ഭാരത പുത്രൻ അഗ്നിച്ചിറകുമായ് 
അബ്ദുൾ കലാം അമർ രഹേഹ ...!!
(ദേവൻ തറപ്പിൽ )
ഭാരതത്തിന്റെ മിസ്സൈൽ മാൻ 27,/06/2015 ,നു 
ഷില്ലോങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ 
ഉണ്ടായ അറ്റാക്ക് മൂലം നമ്മോടു യാത്ര പറഞ്ഞു .
അദ്ദേഹത്തിനു ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കുന്നു ......!!