കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label lpa. Show all posts
Showing posts with label lpa. Show all posts

Friday, 6 February 2015

പ്രണയം ആഘോഷം

പ്രണയം ...!
മനസിന്‍റെ
ആഘോഷമാണ്
പ്രണയത്തിനു
കണ്ണും കാതുമില്ല
നിമിഷത്തില്‍ മറിയുന്ന
വിഹ്യലതകള്‍ ,
പറിച്ചെറിഞ്ഞു 
താലോലിക്കും
ഹൃദയ തുടിപ്പുകൾ ...

പ്രണയം ,
ചിലപ്പോൾ ,
വരണ്ട പാടങ്ങളിലെ 
കാൽപനികതയുടെ
ദുരന്ത ഭൂമിയാണു ,

പ്രണയം ,
അനിര്‍വചനിയം
അനുഭൂതിയും ,
മനോഹാരിതയും
കാവ്യഭംഗിയും
മലര്‍വാടിയും
മരുഭൂമിയും ആണു ...

ഒരിക്കലും 
സ്മൃതിയുടെ 
ചുണ്ടിൽ 
എരുഞ്ഞു തീരാത്ത 
തൂവൽ സ്പർശം 

ഒടുവിൽ ,
ചിതലരിച്ച  സ്വപ്നങ്ങളുടെ
ഭാന്ധവും പേറി ,
ഓർമ്മയുടെ തീരത്തു
അഴുകിയ
പ്രണയച്ചെപ്പിൽ
പ്രണയം സുരഭിലമാകും ....!
ദേവന്‍ തറപ്പില്‍